De standpunten van Stem-Lokaal

 

 

 

Wat zijn de kernwaarden van Stem-Lokaal?

 

De politieke lijn die wordt gevolgd ligt in het verlengde van wat in de voorafgaande tijd het doel was, maar nu onder de naam Stem-Lokaal. De naam zegt het al geen landelijk partijbelang maar alleen het lokale belang: dat van Albrandswaard, van en door vrijwilligers. Stem-Lokaal staat voor echte participatie met en door de burgers die kennis en gevoel hebben met de gemeente Albrandswaard.

 

Wat heeft deze fractie van Stem-Lokaal/Opa tot nu toe bereikt.

 

De toewijzing van sociale huurwoningen voor de eigen Albrandswaarders is verhoogd van 15 naar 25%.

De toekenning van sociale huurwoningen aan Albrandswaarders die hiervoor in aanmerking komen is verhoogd van 15 naar 25%. Dat betekend dat 10% meer van de vrijgekomen sociale huurwoningen bestemd zijn voor onze eigen Albrandswaarders. De verdeling is nu 25% voor Albrandswaarders, 25% voor statushouders, 25% t.b.v. inwoners uit Rotterdam. De overige procenten verdeeld over de eerder genoemde groepen.

 

De eigen bijdrage voor de Wmo is komen te vervallen.

Na een overschot op de Wmo in 2015, wat onder meer wordt veroorzaakt door onderbenutting van de zorgsoort Wmo-begeleiding is onderzocht en bekeken welke maatregelen eventueel getroffen kunnen worden om de benutting door de doelgroep van deze zorgsoort te bevorderen. Het gaat immers om een kwetsbare groep. Kernboodschap is het overschot van de Wmo-begeleiding inzetten om de bereikbaarheid van de zorg te vergroten door het weghalen van de drempel “eigen bijdrage Wmo-begeleiding” omdat mensen de eigen bijdrage te hoog vinden. Daarom is besloten vanaf 1 januari 2017 de eigen bijdrage voor Wmo-begeleiding en respijtzorg af te schaffen, om de drempel naar deze zorg te verlagen.

 

De afvalstoffen heffing is verlaagd.

De afvalstoffenheffing is omlaag gegaan door efficiënt uitbesteden van het ophalen van huisafval en het streven naar een kostendekkende afvalstoffenheffing. De afgelopen jaren is hierdoor een aanzienlijke reserve ontstaan. De belangrijkste reden van het groeien van deze reserve is de voordelige aanbieding van de verwerking van restafval geweest. 
Dat heeft geleid tot een verlaging van 15%. Dat levert per huishouden een voordeel op van ongeveer 40 euro.

 

De verkeersveiligheid van de Portlandsebaan is ter hand genomen.

Diverse ernstige ongevallen heeft Stem-Lokaal ertoe gebracht om vragen te stellen. 
Naar aanleiding hiervan is de gemeente overgegaan tot aanpassingen. Zoals bijvoorbeeld het weghalen van stukken groen bij de bruggen. Hierdoor is het zicht op de fietspaden verbeterd.

 

De buurtbus voor een goede verbinding tussen Poortugaal, Rhoon en Portland is er gekomen.

Een wijkbus voor snel en goed vervoer! Samen met Carsten Visser heeft onze wethouder dit in een half jaar tijd gerealiseerd, terwijl de vorige coalitie hier vier jaar de tijd voor heeft gehad en niet eens een aanzet hiertoe heeft gemaakt.

 

De buitenlandse gronden worden behouden voor landbouw.

In de gebiedscoöperatie van het Buytenland van Rhoon moeten de boeren een belangrijke stem krijgen zodat zij hun bedrijven kunnen voortzetten. Landbouwbedrijven zijn immers ook goed voor de economie van het gebied. Onze economie hoeft niet opgeofferd te worden ten gunste van de tweede Maasvlakte. Ook voor het klimaat is het beter om geen producten uit verre landen te halen, maar om gewoon streekproducten uit het Buytenland van Rhoon te gebruiken. 
En zelfs voor natuurdoeleinden is de kennis die bij de boeren aanwezig is over bodemleven, waterstanden, plagen enz. van grote waarde. Stem-Lokaal is tegen aanbestedingsprojecten met boeren van buiten het gebied. Immers het dan aanwezige kortetermijndenken kan funest zijn voor de toekomst. Een voor een bepaald gebied uitgebalanceerde teeltwisseling voorkomt ziektes en plagen in gewassen.

 

Bakkerswijk Portland is kindvriendelijk geworden.

Het Bakkerspark is aangepakt waardoor het wat kindvriendelijker is geworden. Het fietspad door dit park is nu verlicht. Hierdoor is het park een iets minder onveilige plek voor de kinderen geworden. Ook is er inmiddels een jeu des boules baan aangelegd. Veel ouderen hebben hier plezier van. Het blijkt dat het park nu door jong en oud wordt gebruikt. 
Wel blijft het Bakkerspark, zeker wat de veiligheid betreft, onze aandacht behouden.

 

Het aanbestedingsklimaat is voor de eigen ondernemers van Albrandswaard gunstiger worden.

Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid was één van onze speerpunten tijdens de verkiezingen van 2014. Dit aanbestedingsbeleid moest drastisch worden aangepast, men zag steeds meer bedrijven van buiten Albrandswaard hier werkzaamheden verrichten. Dit terwijl bedrijven van eigen inwoners niet eens in aanmerking kwamen om mee te doen aan de inschrijving. Dit heeft geresulteerd tot een raadsbesluit waarvan de belangrijkste uitgangspunten zijn:

De gemeente stimuleert de deelname van het lokale bedrijfsleven aan de eigen aanbestedingen;

De gemeente stimuleert de betrokkenheid van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt in de eigen aanbestedingen;

De gemeente beoogt 100% duurzaam in te kopen vanaf 2015;

Aanstelling van een bedrijfscontactfunctionaris en een shortlist van aannemers t.b.v. aanbestedingen binnen deze gemeente.

 

Welke belangrijke ontwikkelingen zijn er gaande?

 

Naar gelang de behoefte worden sociale huurwoningen gebouwd voor de eigen Albrandswaarders.

Stem-Lokaal is van mening dat Albrandswaarders voorrang moeten krijgen om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. 
Je zult je als 18 jarige, omdat je graag in de buurt van je familie wilt blijven wonen, ingeschreven hebben voor een huurhuis in Albrandswaard en dan na 9 jaar nog steeds geen huis toegewezen hebben gekregen. Maar je ziet andere mensen uit alle windstreken wel in aanmerking komen. Het gaat Stem-Lokaal niet om de vraag of vergunninghouders hier wel of niet mogen komen. Nee, zij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen hier. Stem-Lokaal vraagt zich wel af met welk recht een eigen inwoner van Albrandswaard, ongeacht huidskleur of geloof achtergesteld kan worden en anderen een voorkeursbehandeling kunnen genieten.

 

De Wmo gelden die de gemeente Albrandswaard ontvangt, mogen alleen gebruikt worden voor Wmo doeleinden.

Waarbij andere partijen deze gelden willen gebruiken voor andere doeleinden vindt Stem-Lokaal dat deze gelden “bij de Wmo moeten blijven”. Zeker omdat bij de Wmo nog het nodige te verbeteren valt, zouden deze gelden nog wel eens heel hard nodig kunnen zijn.

 

De 6 hectare grond tussen Rhoon en Portland moet zoveel mogelijk behouden worden voor de landbouw. Maar ook kan gedacht worden aan een zekere ontwikkeling op het kleinschalig recreatieve vlak of sport en spel.

Dit grondgebied ligt nabij de Rhoonse Baan. Voor dit gebied ligt de opdracht om een recreatieplan te ontwikkelen. Stem-Lokaal vindt, dat dit plan in het landschap moet passen. Het bestemmingsplan dient hiertoe aangepast te worden opdat er geen hoog hotel en/of een grootschalige onderneming kan komen. De Rhoonse Baan is, zeker in de spits, al een druk bereden traject en zal door de bouw van een hoog hotel of grootschalige onderneming overbelast worden. De gezochte recreatie moet voor de directe omgeving van nut zijn en geen landelijke uitstraling hebben.

 

Renovatie of verhuizing van de sportvelden aan de Omloopseweg moet ter hand worden genomen.

Duidelijk is dat er iets moet gebeuren met de accommodatie van de sportvelden aan de Omloopseweg. Helaas bestaat er op dit moment nog veel onduidelijkheid over de plannen met betrekking tot de bouw van woningen aan de “omloop”. Wat Stem-Lokaal betreft moet er snel duidelijkheid komen. Zowel naar de omwonenden, maar niet op de laatste plaats ook naar de verenigingen die gehuisvest zijn aan de Omloopseweg. Deze verenigingen moeten mee kunnen denken/werken aan een langdurige oplossing. Stem-Lokaal denkt hierbij aan een intensieve samenwerking/fusie van de twee voetbalverenigingen VV Rhoon en RKSV WCR. 
Kortom, op dit punt wil Stem-Lokaal, snel duidelijkheid en oplossingen zien.

 

De rijtijden van het leerlingen vervoer moeten ingekort worden.

Al jaren is het een voortdurende strijd. Moeten we het normaal vinden dat een kind met een beperking lang in de bus zit om naar school en weer naar huis te worden gebracht? Op dit moment geldt de regel: ritten buiten de BAR mogen, per enkele reis, maximaal anderhalf uur duren en binnen de BAR maximaal een uur. Het feit is dat deze rijtijden ook nog vaak worden overschreden met alle gevolgen van dien. Stem-Lokaal pleit ervoor dat onze leerlingen door vakbekwame mensen naar school en naar huis worden gebracht. Hierbij mag de maximale rijtijd enkele reis niet langer zijn dan één uur, en bij ritten van minder dan 10 kilometer mag dit niet langer dan een half uur duren.

 

De veiligheid rondom Delta moet verhoogd worden en de overlast van patiënten van Delta moet tot het minimum beperkt worden.

Op het terrein van Delta lopen toezichthouders rond om de patiënten in het gareel te houden. 
Als deze patiënten een wandeling gaan maken, kunnen ze zich zonder toezicht buiten het terrein van Delta begeven. Een aantal van hen gaat dan naar een supermarkt in Albrandswaard om bier te kopen. Bier is op het terrein van Delta niet toegestaan, dus wordt dit bier in het centrum opgedronken. Vervolgens geeft de volle blaas op de terugweg aanleiding tot wildplassen. 
Stem-Lokaal zou graag zien dat de patiënten van Delta ook in de omgeving van Delta regelmatig in de gaten worden gehouden.

 

Er moet gezocht worden naar nieuwe (centraal gelegen) huisvesting voor de buurtpreventie.

Door bouwplannen op de huidige locatie moet de buurtpreventie op zoek naar een ander onderkomen. Omdat er in Rhoon Noord weinig voorzieningen zijn is: “Het Oog” uitgegroeid tot een echt buurtcentrum. Behalve als basis voor de buurtpreventie wordt “Het Oog” namelijk ook gebruikt voor koffie inloopochtenden, buurtoverleg met de wijkregisseurs, kinderopvang tijdens kerkdiensten en als vergaderruimte voor diverse verenigingen en als startpunt voor de vuilprikkers van Profila die wekelijks de wijk schoon houden. 
Deze buurthuisfunctie die “Villa Het Oog” inmiddels heeft, vraagt dan ook om een gebouw in de directe omgeving van ”Het Oog”. 
Het zou zonde zijn als dit allemaal verloren gaat indien er geen nieuwe plek in Rhoon-Noord gevonden kan worden.

 

Evenementen zoals bijvoorbeeld Griendpop, landbouw dag en wielerronde dienen behouden te blijven en gesteund te worden door de gemeente d.m.v. een subsidiepot.

Voor evenementen zoals Griendpop, de wielerronde, de landbouw dag, de polderdag en Koningsdag wordt het steeds moeilijker om deze georganiseerd te krijgen. Mede door de regelgeving en de benodigde vergunningen zijn de kosten hiervoor flink opgelopen. De fractie van Stem-Lokaal heeft al gepleit voor een subsidiepot uit de gemeente, zodat deze evenementen behouden kunnen blijven en Koningsdag weer ouderwets gevierd kan worden in het park van Rhoon en het centrum van Poortugaal.

 

Welke uitdagingen staan ons te wachten?

 

 

Stem-Lokaal streeft er naar de eerlijkheid in de politiek weer terug te krijgen.

Stem-Lokaal wil een gemeentebestuur dat echt betrokken, integer en doortastend is. Samenwerken en functionaliteit moeten voorop staan en niet “de politiek”. 
Dus alles wat er nu niet is. Nu is er totaal geen eenheid, wethouders die teveel met politiek en met zichzelf bezig zijn en niet met het zoeken naar oplossingen voor de problemen in Albrandswaard. Ook toen onze wethouder op een laffe wijze werd weggestuurd, hebben wij niet gekozen voor het belang van de wethouder maar voor die van de Albrandswaarders. 
Nog steeds worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Albrandswaard waarbij de gemeenteraad niet wordt uitgenodigd. Dit komt de participatie van de bewoners en de politiek niet ten goede, maar bevordert de achterstand.

 

Er moeten meer levensloopbestendige woningen en voor senioren betaalbare woningen in het centrum en in alle kernen van Albrandswaard worden gebouwd.

Stem-Lokaal vindt dat er betaalbare levensloopbestendige woningen/appartementen gebouwd moeten worden in alle kernen/centra van onze gemeente. Zo kunnen onze oudere bewoners dicht bij alle voorzieningen komen wonen, en daardoor mogelijk ook langer voor zichzelf kunnen zorgen. Geen verbanning naar een buitengebied.

 

Het aantal statushouders moet, mede gezien het huidige veiligheidsgevoel in relatie met Delta en de TBS kliniek worden verlaagd.

Al eerder hadden we als fractie de opdracht gegeven om het onderhandelingsproces met de provincie op te starten om minder statushouders te huisvesten. De taakstelling om deze groep statushouders te huisvesten is eenzijdig opgelegd en enkel en alleen gebaseerd op het aantal inwoners. Wij zijn de mening toegedaan dat er geen rekening is gehouden met het feit dat de Albrandswaardse gemeenschap, in tegenstelling tot andere gemeenten, al zwaarder belast is met een Tbs-kliniek en een groot psychiatrisch centrum. Dit brengt al overlast met zich mee en is van invloed op het veiligheidsgevoel in onze gemeente.

 

De samenwerking met de BAR moet verbeterd worden, maar dit mag niet ten koste gaan van het voortbestaan van de gemeente Albrandswaard als een zelfstandige gemeente.

Sinds 1 januari 2014 hebben de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) een gezamenlijk ambtelijk apparaat. De bedrijfsvoering van deze gemeenten gaat sindsdien in samenwerking. OP sommige punten kan deze samenwerking nog verbeterd worden o.a. buitenruimte. Pluspunt is de besparing op de gezamenlijke afvalverwerking. 
Het is wel de bedoeling dat het drie zelfstandige gemeenten blijven. 
In de toekomstvisie: Albrandswaard dorp tussen het groen!

 

Lokaal belang gaat voor landelijk belang.

Stem-Lokaal is een politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met de daaruit voortvloeiende keuzes. Dit geeft meer vrijheden om te luisteren wat Albandswaardse inwoners en ondernemers echt belangrijk vinden. Ook om deze geluiden vervolgens zo goed mogelijk proberen te vertalen in beleid zonder iets dwingend op te leggen. Door deze manier kan Stem-Lokaal op een praktische manier lokale problemen lokaal oplossen door mensen die lokaal bekend zijn.

 

Er moet een halte voor de buurtbus komen bij het zwembad Albrandswaard.

De buurtbus in Albrandswaard is al enige tijd een groot succes, en wij zijn er trots op dat onze wethouder deze bus in korte tijd heeft kunnen realiseren. Maar nog mooier zou zijn als we de route compleet kunnen maken met een halte bij het zwembad. Dat is ideaal voor de oudere inwoners die op deze manier hun zwemuurtje kunnen blijven bezoeken

Voor de senioren in Albrandswaard moet gratis openbaar vervoer beschikbaar zijn.

Albrandswaard wordt omringd door gemeenten waar inwoners van 65 jaar en ouder gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De gemeente Barendrecht en de gemeente Rotterdam stellen het gratis openbaar vervoer ter beschikking voor alle mensen van 65 jaar en ouder. De gemeenten Ridderkerk en Capelle a/d IJssel doen dit voor ouderen met een laag inkomen. En wat is er in de gemeente Albrandswaard voor onze ouderen geregeld? NIETS! 
Stem-Lokaal is van mening dat dit moet veranderen. Het kan en mag niet zo zijn dat in onze gemeente de ouderen voor het openbaar vervoer moeten betalen en dat dit in de ons omringende gemeenten gratis is.

 

Er moet duidelijkheid komen over de Klepperwei, de Hogewerf en het behoud van de daarmee samenhangende voorzieningen.

Geen verbanning van ouderen naar een buitengebied zoals de plannen waren in 2013/2014. In het onderdeel samen wonen heeft Stem-Lokaal al eerder bepleit om de “Klepperwei” te behouden voor onze oudere inwoners. Zeker de brasserie van de Klepperwei is hierbij van groot belang voor de omwonende ouderen. Waar dit college steeds schermt met “ de Klepperwei is niet van ons” vinden wij dat deze gemeente de taak heeft om zo goed mogelijk te zorgen voor onze ouderen. Er mag best dwingender worden opgetreden door de gemeente bij de zorgaanbieder en mede beslissend zijn over de toekomst van onze ouderen.

 

Het Binnenzwembad moet voor de ouderen en andere Albrandswaarders open gehouden worden, zonder opoffering van andere voorzieningen.

Het openhouden van het zwembad is op dit moment een hot item. Zo ook voor Stem-Lokaal! Echter, wat heeft het openhouden van een zwembad voor meerwaarde als de eigen inwoners maar drie uur per week gebruik kunnen maken van het zwembad. 
Als de gemeente geld gaat vrijmaken om het zwembad open te houden, moet het zwembad wel dagelijks beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor ouderen en andere personen die baantjes willen trekken, maar ook voor ouders die met hun kinderen willen gaan zwemmen. 
Maar dan niet drie uur per week, maar dan moet er minimaal het dubbel aantal uren vrij gezwommen kunnen worden! 
Een zwembad exploiteren en dan enkel en alleen openhouden voor “zwemscholen” is wat Stem-Lokaal geen optie. 
Hierbij is Stem-Lokaal van mening dat het budget dat nodig is om het zwembad open te houden niet gezocht mag worden door te bezuinigen op andere voor Stem-Lokaal belangrijke voorzieningen. Het "weghalen" van gelden bij een voorziening zoals bijvoorbeeld de bibliotheek is een grote misser. We mogen niet voorbijgaan aan de belangrijke sociale en educatieve rol die een actieve bibliotheek in alle kernen van Albrandswaard kan hebben. Wat Stem-Lokaal betreft moeten de bibliotheekfaciliteiten juist uitgebreid worden! 
Kortom: Stem Lokaal is een voorstander van het openhouden van het zwembad, mits de toegankelijkheid voor de eigen inwoners wordt vergroot, en de benodigde gelden niet worden onttrokken aan het budget voor andere belangrijke voorzieningen!

 

In alle kernen van Albrandswaard moet een gemeentelijk servicepunt komen.

Alle inwoners, jong en oud, kunnen hiervan gebruik maken. Bijvoorbeeld voor 
geboorteaangifte, aanvragen paspoort, aanvragen/ verlengen rijbewijs enz.enz.

 

Nieuwe locatie voor kringloopinitiatieven ofwel “Maatschappelijk Warenhuis Albrandswaard”

Diversen kringloopwinkels in onze gemeente zullen verdwijnen omdat hun locatie een andere bestemming heeft gekregen. Daarom zijn ze op zoek naar een geschikte plek om alle kringloopwinkels op één locatie te plaatsen. De initiatiefnemers zijn de Stichting Vrienden van Casa Lumina, Stichting Wereldwinkel Rhoon, Stichting Diaconaal- en Informatie Centrum Albrandswaard, Snuffelloods Maranathakerk Rhoon, Stichting Vrienden van de Dorpskerk Poortugaal, Antes, Opnieuw & Co en de NV BAR-afvalbeheer hebben al een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Nu nog de juiste locatie vinden met als hoofddoel het continueren van de kringloopinitiatieven in Albrandswaard.