Stem-Lokaal voor een beter Albrandswaard

 
 

 •  
 • Waarom Stem-Lokaal?

 • De naam zegt het al, geen landelijk partijbelang maar alleen het lokale belang: dat van Albrandswaard, van en door vrijwilligers. Stem-Lokaal staat voor echte participatie met en door de burgers die kennis en gevoel hebben met de gemeente Albrandswaard.

  Stem-Lokaal wil een gemeentebestuur dat echt betrokken, integer en doortastend is. Samenwerken en functionaliteit moeten voorop staan in de politiek. 
  Dus alles wat er nu niet is. Er is totaal geen eenheid, sommige zijn te veel bezig met politiek en met zichzelf en niet met het zoeken naar oplossingen voor de problemen in Albrandswaard.

  Stem-Lokaal is een politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met de daaruit voortvloeiende keuzes. Dit geeft meer vrijheden om te luisteren wat Albandswaardse inwoners en ondernemers echt belangrijk vinden. Ook om deze geluiden vervolgens zo goed mogelijk proberen te vertalen in beleid zonder iets dwingend op te leggen. Door deze manier kan Stem-Lokaal op een praktische manier door mensen die plaatselijk heel goed bekend zijn problemen proberen op te lossen.

   

  Stem-Lokaal van en door vrijwilligers

  Stem-Lokaal zonder landelijke of provinciale gebondenheid

  Stem-Lokaal bestaat uit bekende Albrandswaarders

   

  Met zeven vrouwen en negen mannen op de kieslijst en een flinke achterban aan leden variërend van de leeftijd tussen 17 en 86 jaar en een goede verdeling tussen alle kernen: Rhoon, Portland en Poortugaal. Bovendien met een behoorlijk aantal nieuwkomers en ervaren kandidaten die een zeer brede kennis op het gebied van werk en studie hebben, denken wij dat we voor een beter Albrandswaard kunnen zorgen.

   

   

   

  Bestuur en Regio

  • - Stem-Lokaal wil eerlijkheid in de politiek 
  • - Lokaal gaat voor landelijk belang 
  • - Betere samenwerking BAR maar wel voor een onafhankelijk Albrandswaard
  • - In alle kernen een servicepunt
 •  

  Openbare Orde en Veiligheid

  • - Nieuw onderkomen voor buurtpreventie
  • - Veiligheid rondom Delta verhogen
  • - Verlagen instroom statushouders
  • - Portlandsebaan en fietspaden (rotondes) moeten veiliger
  • - Geen gereguleerde wietteelt
  •  
 • Wonen en buitenruimte

  • - Buytenlandse gronden behouden voor landbouw
  • - De zes hectare nabij de Rhoonsebaan behouden voor landbouw of kleinschalig sport en spel of recreatie
  • - Naar behoefte bouwen sociale huurwoningen voor eigen inwoners
  • - Meer levensloopbestendige woningen in de centra
  • - Meer groen en geen plastic flessen aan bomen of palen
  • - Energie neutraal taak van de overheid
  • - Geen windmolens
 •  

  Sport, cultuur en recreatie

  • - Goede oplossing voor het sportpark de Omloop
  • - Geen gedwongen fusie voor sportverenigingen
  • - Subsidie voor evenementen
  • - Binnenzwembad open houden zonder opoffering van andere voorzieningen
 •  

  Welzijn

  • - Gratis openbaar vervoer voor mensen van 65 jaar en ouder
  • - Er moet duidelijkheid komen over de toekomst van de KLepperwei/Hooge-Werf
  • - Aanrijtijden leerlingenvervoer moet worden ingekort
  • - De WMO gelden mogen alleen gebruikt worden voor de WMO doeleinden
  • - Mantelzorgers financieel gekort
  • - Geen verkwisting van gemeenschapsgeld
  • - Stimuleren locale economie
  • - Innovatie door belasting verlaging
  • - Hondenbelasting
 •  

   

  Bestuur en regio

   

  Stem-Lokaal wil eerlijkheid in de politiek 

  Allereerst staan wij ervoor dat de eerlijkheid in de politiek terugkeert. Geen achterkamertjes-overleg, maar openheid richting gemeenteraad, transparantie en duidelijkheid scheppend naar de inwoners van Albrandswaard.

   

  Lokaal gaat voor landelijk belang

  Stem-Lokaal is een politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met de daaruit voortvloeiende keuzes. Dit geeft meer vrijheid om te luisteren naar wat de inwoners en ondernemers echt belangrijk vinden. Ook om deze geluiden vervolgens zo goed mogelijk proberen te vertalen in beleid zonder iets dwingend op te leggen. Op deze wijze kan Stem-Lokaal op een praktische manier door mensen die plaatselijk heel goed bekend zijn problemen proberen op te lossen.

   

  Betere samenwerking BAR maar wel voor een onafhankelijk Albrandswaard

  De bestuurlijke samenwerking binnen de BAR moet verbeterd worden. Maar dit mag niet ten koste gaan van het voortbestaan van de gemeente Albrandswaard als een zelfstandige gemeente. Sinds 1 januari 2014 hebben de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) een gezamenlijk ambtelijk apparaat. De bedrijfsvoering van deze gemeenten is vanaf die periode gericht op samenwerking en is hierdoor kosten besparend. Maar het meest belangrijke is dat Albrandswaard WEL een zelfstandige gemeente moet blijven.

   

  In alle kernen een servicepunt

  In alle kernen van Albrandswaard moet een gemeentelijk (mobiel) servicepunt komen.

  Alle inwoners, kunnen hier dan gebruik van maken. Bijvoorbeeld voor geboorteaangifte, aanvragen paspoort, aanvragen/ verlengen rijbewijs enz.enz.

   

  Openbare Orde en Veiligheid

 •  

 •  
 • Nieuw onderkomen voor buurtpreventie

  Zoals het er nu naar uitziet zal de buurtpreventie Rhoon-Noord binnen niet al te lange tijd op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Stem-Lokaal vindt, dat er gezocht moet worden naar een nieuw onderkomen, wat de buurtpreventie in staat stelt op dezelfde manier als nu hun zo belangrijke buurtfunctie uit te oefenen. Daar bedoelen we mee, een ruimte die onderdak biedt aan de buurtpreventie en hun materiaal. Dit moet een ruimte zijn die geschikt is om de buurtpreventie ook haar sociale taken uit te laten oefenen.

   

  Veiligheid rondom Delta verhogen

  De veiligheid rondom Delta moet verhoogd worden. Stem-Lokaal zou graag zien dat de patiënten van Delta ook buiten het terrein goed in de gaten worden gehouden. Bovendien is Stem-Lokaal er voorstander van dat er op regelmatige basis overleg plaatsvindt met alle betrokkenen.

   

  Verlagen instroom statushouders

  De taakstelling om statushouders te huisvesten is eenzijdig opgelegd door de overheid en enkel en alleen gebaseerd op het aantal inwoners. Stem-Lokaal is van mening dat er geen rekening is gehouden met het feit dat er binnen de Albrandswaardse gemeenschap, in tegensteling tot andere gemeenten, al een TBS kliniek en een groot Psychiatrisch centrum is gehuisvest. Dit brengt overlast met zich mee en is van invloed op het veiligheidsgevoel in onze gemeente. Daarom heeft Stem-Lokaal in een eerder stadium het college de opdracht gegeven overleg te plegen met de bevoegde instanties met het doel minder statushouders te moeten huisvesten.

   

  Portlandsebaan en fietspaden (rotondes) moeten veiliger

  In oktober 2015 heeft Stem-Lokaal zeer dringende vragen gesteld over de veiligheid van de Portlandse Baan, waar veel ongelukken gebeuren. Zeker bij de bushalten ontstaan gevaarlijke situaties door inhalende voertuigen. Ook de veiligheid op de Rhoonse Baan verdient aandacht. Tevens vindt Stem-Lokaal dat de veiligheid van fietsers op de rotondes moet worden verbeterd. Door het instellen van een voorrangsregeling voor fietsers en het realiseren van meer 30 km zones zal zeer zeker de veiligheid worden verbeterd.

   

  Geen gereguleerde wietteelt

  Stem-Lokaal is geen voorstander van gereguleerde wietteelt in Albrandswaard. Daar waar de leeftijd voor alcoholgebruik is verhoogd en het roken in openbare ruimtes is verboden, lijkt ons het toestaan van gereguleerde wietteelt een verkeerde zaak.

   

  Wonen en buitenruimte

 •  
 • Buytenlandse gronden behouden voor landbouw

  In de gebiedscoöperatie van het Buytenland van Rhoon moeten de agrariërs een belangrijke stem krijgen zodat zij hun bedrijven kunnen voortzetten. Landbouwbedrijven zijn immers ook goed voor de economie van het gebied. Onze economie hoeft niet opgeofferd te worden ten gunste van de Tweede Maasvlakte. Ook voor het klimaat is het beter om geen producten uit verre landen te halen, maar om gewoon streekproducten uit het Buytenland van Rhoon te gebruiken. Zelfs voor natuurdoeleinden is de kennis die bij de agrariërs aanwezig is over bodemleven, waterstanden, plagen enz. van grote waarde.

 •  

 • De zes hectare nabij de Rhoonsebaan behouden voor landbouw of kleinschalig sport en spel of recreatie

  De zes hectare grond tussen Rhoon en Portland moet zoveel mogelijk behouden worden voor de landbouw. Maar ook kan gedacht worden aan een zekere ontwikkeling op het kleinschalig recreatieve vlak of sport en spel.

  Dit grondgebied ligt nabij de Rhoonse Baan. Voor dit gebied ligt de opdracht om een recreatieplan te ontwikkelen. Stem-Lokaal vindt dat dit plan in het landschap moet passen. Het bestemmingsplan dient hiertoe aangepast te worden opdat er geen hoog hotel en/of een grootschalige onderneming kan komen. De Rhoonse Baan is, zeker in de spits, al een druk bereden traject en zal door de bouw van een hoog hotel of grootschalige onderneming overbelast worden.

 •  

 •  
 • Naar behoefte bouwen sociale huurwoningen voor eigen inwoners

  Stem-Lokaal is van mening dat Albrandswaarders voorrang moeten krijgen om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. De wachttijd voor een sociale huurwoning is nu al vreselijk lang. Langere wachttijden moeten zeer zeker voorkomen worden.

 •  

 •  
 •  
 • Meer levensloopbestendige woningen in de centra

  Er moeten meer levensloopbestendige woningen/appartementen en voor senioren betaalbare woningen in de centra van Albrandswaard worden gebouwd. Dit bevordert de doorstroming naar passende woonruimte. Bovendien kunnen onze oudere inwoners dan dicht bij de voorzieningen komen te wonen.

   

  Meer groen en geen plastic flessen aan bomen of palen

  Stem-Lokaal pleit ervoor om extra voorzieningen beschikbaar te stellen om het openbaar groen in kwalitatief opzicht te verbeteren. Ook willen we het groene karakter van onze gemeente in stand houden en verder versterken met meer bomen. Maar zeker ook dat voor elke gekapte boom weer een nieuwe wordt geplant. Wat niet bijdraagt aan het esthetisch aanzicht en het milieu is dat er plannen door het college worden voorgesteld om t.b.v. afvalscheiding plastic tassen gevuld met plasticflessen aan bomen of palen te hangen. Stem-Lokaal vindt dit niet passen in onze tot nu toe mooie groene gemeente.

 •  

 • Energie neutraal taak van de overheid

  Om stappen te zetten op weg naar een volledig “energie neutrale” samenleving is een forse investering in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking nodig. Stem-Lokaal vindt deze verduurzaming een taak van de landelijke overheid en niet van de gemeente. Mede door het gezamenlijke doel willen we geen verschillen in de diverse gemeenten.

   

  Geen windmolens

  Stem-Lokaal is tegen de komst van windmolens in Albrandswaard. Het kan niet zo zijn dat Albrandswaard straks omsloten is door windmolens ( Distripark, Eemhaven, Beerenplaat en de Poort van Charlois). Wij zien binnen Albrandswaard voldoende ruimte om in te zetten op het gebruik van zonne-energie. Daarnaast ziet Stem-Lokaal onder meer de komst van het waterstoftankstation als een uitstekende ontwikkeling.

   

  Sport, cultuur en recreatie

 •  

 •  
 • Goede oplossing voor het sportpark de Omloop

  Zoals bekend moeten de accommodaties en sportvelden van vvRhoon en svWCR verhuizen om de bouw van woningen mogelijk te maken. Stem-Lokaal wil dat er gezocht wordt naar de beste oplossing en niet zoals er nu gebeurt naar de gemakkelijkste. Wij vinden dat alle opties uitgebreid moeten worden onderzocht en afgewogen. Er zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de financiële situatie van de verenigingen, aangezien deze een aardige financiële last op zich moeten nemen. Tevens is het belangrijk dat er een perfecte communicatie met de omwonenden van de nieuwe locatie plaatsvindt en alle partijen vanaf het begin worden meegenomen in het totale proces.

   

  Geen gedwongen fusie voor sportverenigingen

  Geen gemeentelijke dwang voor het fuseren van sportverenigingen, enkel uit vrije beweging.

  Stem-Lokaal is er fel op tegen beide verenigingen de wet voor te schrijven. Maar beide rechtspersonen, wat deze verenigingen zijn, zelf te laten beslissen of ze een fusie aan willen gaan.

   

  Subsidie voor evenementen

  Evenementen zoals bijvoorbeeld Griendpop, Landbouwdag, Polderdag, Koningsdag en Wielerronde dienen behouden te blijven en gesteund te worden door de gemeente d.m.v. een subsidiepot.

  Voor deze evenementen wordt het steeds moeilijker om ze georganiseerd te krijgen. Mede door de regelgeving (vergunningen) zijn de kosten hiervan flink opgelopen. De fractie van Stem-Lokaal heeft al eerder gepleit voor het beschikbaar stellen van een subsidie door de gemeente, zodat deze evenementen behouden kunnen blijven en weer ouderwets gevierd kunnen worden op de betreffende locaties.

 •  

 • Binnenzwembad open houden zonder opoffering van andere voorzieningen

 • Het openhouden van het zwembad is op dit moment een hot item. Zo ook voor Stem-Lokaal! Echter, wat heeft het openhouden van een zwembad voor meerwaarde als de eigen inwoners maar drie uur per week gebruik kunnen maken van het zwembad.

  Als de gemeente geld vrijmaakt om het zwembad open te houden, moet het zwembad wel dagelijks beschikbaar zijn voor alle inwoners.

  Een zwembad exploiteren en dan enkel en alleen openhouden voor “zwemscholen” is voor Stem-Lokaal geen optie.

  Hierbij is Stem-Lokaal van mening dat het budget dat nodig is om het zwembad open te houden niet gezocht mag worden door te bezuinigen op andere voor Stem-Lokaal belangrijke voorzieningen. Het "weghalen" van gelden bij een voorziening zoals bijvoorbeeld de bibliotheek is een grote misser. We mogen niet voorbijgaan aan de belangrijke sociale en educatieve rol die een actieve bibliotheek in alle kernen van Albrandswaard kan hebben. Wat Stem-Lokaal betreft moeten de bibliotheekfaciliteiten juist uitgebreid worden!

  Kortom: Stem Lokaal is een voorstander van het openhouden van het zwembad, mits de toegankelijkheid voor de eigen inwoners wordt vergroot en de benodigde gelden niet worden onttrokken aan het budget van andere belangrijke voorzieningen!

  Stem-Lokaal maakt zich er dan ook hard voor om zo mogelijk in alle drie de kernen een bibliotheekfaciliteit te realiseren.

   

  Welzijn

 •  

 •  
 • Gratis openbaar vervoer voor mensen van 65 jaar en ouder

  Albrandswaard wordt omringd door gemeenten waar inwoners van 65 jaar en ouder gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De gemeente Barendrecht en de gemeente Rotterdam stellen het gratis openbaar vervoer ter beschikking voor alle mensen van 65 jaar en ouder. Stem-Lokaal is van mening dat dit ook mogelijk moet worden gemaakt voor de oudere inwoners van Albrandswaard.

   

  Er moet duidelijkheid komen over de toekomst van de KLepperwei/Hooge-Werf

  Er moet duidelijkheid komen over de Klepperwei, de Hooge-Werf en het behoud van de daarmee samenhangende voorzieningen.

  Geen verbanning van ouderen naar elders. In het onderdeel samen wonen heeft Stem-Lokaal al eerder bepleit om de “Klepperwei” te behouden voor onze oudere inwoners. Zeker de brasserie van de Klepperwei is hierbij van groot belang voor onze ouderen. Waar dit college steeds schermt met “de Klepperwei is niet van ons” vinden wij dat deze gemeente de taak heeft om zo goed mogelijk te zorgen voor onze ouderen. Er moet dwingender worden onderhandeld door de gemeente met de zorgaanbieder.

 • Het huidige college roept “wij gaan er niet over”. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid dat er een goede voorziening voor ouderen is en dat deze mensen in onze eigen gemeenschap oud kunnen worden. Al dan niet in een zorginstelling die aan de eisen van deze tijd voldoet.

   

  Aanrijtijden leerlingenvervoer moet worden ingekort

  Al jaren is het een voortdurende strijd. Moeten we het normaal vinden dat een kind met een beperking lang in de bus zit om naar school en weer naar huis te worden gebracht? Op dit moment geldt de regel: ritten buiten het BAR gebied mogen, per enkele reis, maximaal anderhalf uur duren en binnen het BAR gebied maximaal een uur. Feit is dat deze rijtijden ook nog vaak worden overschreden met alle gevolgen van dien. Stem-Lokaal pleit ervoor dat onze leerlingen door vakbekwame mensen naar school en naar huis worden gebracht. Hierbij mag wat ons betreft de maximale rijtijd enkele reis niet langer zijn dan één uur en bij ritten van minder dan 10 kilometer mag dit niet langer dan een half uur duren.

   

  De WMO gelden mogen alleen gebruikt worden voor de WMO doeleinden

  Waarbij andere partijen deze gelden willen gebruiken voor andere doeleinden vindt Stem-Lokaal dat deze gelden “bij de Wmo moeten blijven”. Zeker omdat bij de Wmo nog het nodige te verbeteren valt.

   

  Mantelzorgers financieel gekort

  De inspanning die een mantelzorger levert, is op dit moment in schrille tegenstelling tot de vergoeding die een mantelzorger van de gemeente Albrandswaard krijgt. Stem-Lokaal wil dit bedrag dan ook terugbrengen naar de oorspronkelijke vergoeding van 220 EURO per jaar.

   

  Financiën

 •  

 • Geen verkwisting van gemeenschapsgeld

  Stem-Lokaal ziet er op toe dat er geen onverantwoorde uitgaven gedaan worden. Omdat Stem-Lokaal zijn leden uit de gehele Albrandwaardse samenleving haalt, denken wij een goede inbreng te kunnen geven over hoe "UW GELD" door de gemeente uitgegeven mag worden.

   

  Als we dan nog eens terug kijken op de financiën van deze raadsperiode komen we tot de conclusie dat er wel heel gemakkelijk met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen. Of het nu gaat om het wegsturen van wethouders met een wachtgeldregeling, onnodige en zeer prijzige onderzoeken of gerechtelijke procedures om wat voor reden dan ook.

   

  Stimuleren locale economie

  De gemeente is er niet om voor ondernemer of ontwikkelaar te spelen en daarbij de nodige financiële risico’s te dragen. Stem-Lokaal vindt dat de gemeente alleen de richting van de planontwikkelingen moet aangeven, stimuleren waar nodig en faciliteren om bedrijven binnen te halen en/of te behouden. Elke baan die uit onze gemeente verdwijnt, heeft uiteindelijk consequenties voor het goede woon-, werk- en leefklimaat van onze gemeente. Tussen Albrandswaardse bedrijven en de Gemeente moet een goede samenwerkingsrelatie zijn.

   

  Innovatie door belasting verlaging

  Stem-Lokaal vindt dat het steunen van innovatieve bedrijven een taak van de landelijke overheid is, door bijvoorbeeld belastingverlaging.

   

  Hondenbelasting

  De afgelopen raadsperiode is ook de hondenbelasting afgeschaft (zonder na te gaan wat daar de consequenties van zullen zijn) enkel en alleen omdat dit door het landelijk programma van een coalitiepartij werd voorgeschreven. Het gevolg hiervan is dat er in de begroting van Albrandswaard een gat is ontstaan waarvan de dekking ten koste van alle Albrandswaarders gaat. Onze mening is: “de vervuiler betaald”. Kortom, Stem-Lokaal is van mening dat het onredelijk is om alle Albrandswaarders op te laten draaien voor een ondoordachte actie, die slechts een hand vol Albrandswaarders gelukkig maakt.

   

 1.  
 •