Alle nieuws

Algemene beschouwing raadsvergadering 03 juli 2017Voor ons ligt de jaarrekening van 2016. Een document dat weer creatief sluitend is gemaakt met een positief saldo (319 duiz. Over)

Wat ons opvalt zijn enkele benoemde resultaten uit 2016, die positief worden afgeschilderd, maar door ons als minder positief worden ervaren.

We zien gelijk al op één van de eerste pagina’s de belangrijke resultaten van 2016 die Stem-Lokaal als minder positief zien


Neem bijvoorbeeld de zoeklocaties voor de sociale woningbouw, De fractie Stem-Lokaal  heeft er herhaaldelijk op aangedrongen om niet zo overhaast van start te gaan toen de taakstelling vanuit het rijk voor het plaatsen van vergunninghouders op ons af kwam, echter meende dit college om geen gehoor aan te geven, met alle gevolgen van dien. Maar wat schetst onze verbazing, (nou ja eigenlijk ook niet) het was storm in een glas water, en waar het nu nog gaat om de noodzaak  van het huisvesten van onze eigen inwoners is het al een half jaar angstvallig stil vanuit dit college. Voor Stem-Lokaal ook geen reden om dit met trots te vermelden als belangrijk resultaat in 2016. Dus uiteindelijk veel geld uitgegeven en niets bereikt, sterker nog een presentatie van vorige week leert ons een  terugloop van inwoners van vooral jongeren die geen gepaste woning kunnen vinden.

Contact met onze inwoners

“Dit college wil op een integere, open en transparante wijze besturen en de inwoners betrekken bij de voorbereidingen van projecten”. Dit was één van de laatste zinnen van ons als fractie vorig jaar. U begrijpt ook wel nu ik dit zo oplees wij van Stem-Lokaal het cynisch bedoelen en vinden dat hier niet veel van terecht is gekomen. En toch wordt dit punt als een belangrijk resultaat genoemd in deze jaarrekening van 2016, bijzonder dat Stem-Lokaal hier een ander inzicht heeft.

Weer terug naar de cijfers

We zien in het perspectief voor de komende jaren een negatief saldo (95 duiz.), uitstaande schuld is gestegen (2 miljoen) en de algemene reserve is gedaald. (1.8 Miljoen) 

De plannen om bij het sociaal domein 150 duiz. Euro weg te sluizen vinden wij van Stem-Lokaal echt niet kunnen. Er zijn nog zoveel onderdelen in het sociale domein die verbeterd kunnen worden. Denk daarbij aan de WMO en leerlingenvervoer, waar we ooit eens als gehele raad hebben beloofd om de rijttijden te verkorten van anderhalf uur naar een uur per rit. Kan dan toch niet zo zijn dat we nee moeten verkopen omdat deze gelden zijn weggesluisd. En dat is maar één van de voorbeelden denk nog eens aan de PGB’s  huishoudelijkehulp , jeugdhulp e.d.

Daarom zullen wij van Stem-Lokaal op voorhand van het CDA een amendement mede ondertekenen voor het “schrappen onttrekking uit reserve sociaal domein”.

Ook om de ene voorziening de bieb voor de andere het binnenzwembad te schrappen vinden wij getuigen van niet veel creativiteit, we hadden dit college toch wel hoger ingeschat voor het vinden van een financieel potje. Daarbij vragen wij ons wel af of deze éénzijdige opzegging onze samenwerking met Barendrecht niet onder druk zet. Door het uitblijven van een goed plan zien we nu diversen moties opborrelen, we zijn benieuwd of daar het ei van Columbus tussen zit.

Tot slot willen we wel het college bedanken voor de door ons ingezette koers voor nogmaals het korten van de afvalstoffenheffing.

En voorzitter u denkt dat is weer kort, maar het kan nog korter namelijk in drie zinnen

  •         Geen verkwisting van geld aan allerlei onzinnige onderzoeken

  •         Betrek nog meer de inwoners samen met de raad bij uw plannen

  •         Schrappen onttrekking uit reserve sociaal domein

 

AMENDEMENT  schrappen onttrekking uit reserve sociaal domein

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017, ter behandeling van raadsbesluit nummer 1220419 met kenmerk/BBVnr 1219644 inzake Kaderbrief 2017 – 2018 Albrandswaard

Constaterende dat

  • In de voorjaarsnota 2018 een geplande ombuiging voorgesteld wordt door 150.000 euro te onttrekken aan de “reserve sociaal domein”.

  • Deze onttrekking uit de reserve sociaal domein ten goede komt aan de algemene middelen en niet ten goede komt aan zorg gerelateerde taken.

  • De reserve sociaal domein opgezet is om voldoende middelen ter beschikking te houden voor het sociale domein.

Overwegende dat

  • Het onttrekken van middelen uit de reserve sociaal domein, die niet gebruikt worden voor zorgtaken, in tegenspraak is met twee eerdere besluiten, Namelijk:

1: het amendement 112225 over de vorming en instandhouding van de reserve sociaal domein   eerder met een grote meerderheid van stemmen (door 19 van de 21 raadsleden) aangenomen  dd 10 november 2014.

2: in tegenspraak met het college programma 2016 – 2018 van het huidige zittende college.

In het amendement voor vorming van de reserve sociaal domein en het college programma 2016 - 2018 wordt omschreven alle resultaten in het sociale domein te verrekenen met de “reserve Sociaal domein”,

En de omvang van de reserve niet eerder te evalueren dan juni 2018 na een besluit over de jaarrekening 2017.

  • Het college vooruit loopt op een geplande evaluatie in 2018 door nu al 150.000 euro uit het sociale domein te halen voor niet zorg gerelateerde taken, en zonder enige vorm van evaluatie samen met de raad.

  • De kosten voor het schrappen van de onttrekking uit het sociale domein kunnen worden verrekend met het positieve saldo voortkomend uit de Raadsinformatiebrief meicirculaire 2017 kenmerk 1237338.

Besluit

Toe te voegen een 6de besluitpunt met onderstaande tekst

  1. De in de Voorjaarsnota 2018 bij onderdeel F voorgestelde ombuiging

“Sociaal Domein    inboeken voordeel sociaal domein (minder in reserve)  van 150.000 euro” te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Het Amendement ingediend door de fracties CDA, Stem Lokaal en Nova, is aangenomen in de raadsvergadering van  3 juli met 17 van de 21 stemmen.