Stem-Lokaal 3.0

 

  • 1.0 Van Albrandswaarders
    • 2.0 Voor Albrandswaarders
      • 3.0 Door Albrandswaarders

Van

De naam zegt het al: geen landelijk partijbelang maar alleen het lokale belang. Het belang
van Albrandswaard, van en door Albrandswaardse vrijwilligers. Stem-Lokaal is een partij met
30 vrouwen en mannen op de kieslijst en een flinke achterban aan leden. Leden variërend in
leeftijd tussen 17 en 88 jaar en met een goede verdeling tussen alle kernen; Rhoon, Portland
en Poortugaal. Wij denken hiermee een goede afspiegeling van de Albrandswaardse
gemeenschap te zijn. Met een indrukwekkend aantal nieuwkomers en ervaren kandidaten,
die een zeer brede kennis op het gebied van werk, studie en maatschappelijk denkniveau
hebben, maken wij ons hard voor een beter Albrandswaard.

Voor

Stem-Lokaal staat voor echte participatie met en door de burgers, die kennis en gevoel
hebben met de gemeente Albrandswaard. Stem-Lokaal wil een gemeentebestuur dat echt
betrokken, integer en doortastend is. Samenwerken waarbij functionaliteit voorop staat in
de lokale politiek, is ons uitgangspunt.

Door

Stem-Lokaal is een politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met
de daaruit voortvloeiende partijgebonden keuzes. Dit geeft meer vrijheden om te luisteren
naar de Albandswaardse inwoners en ondernemers en datgene dat zij echt belangrijk
vinden. Vervolgens kunnen deze geluiden zo goed mogelijk worden vertaald in beleid,
zonder iets dwingend op te leggen. Op deze wijze zal Stem-Lokaal op een pragmatische
manier, door mensen die plaatselijk heel goed bekend zijn, problemen proberen op te
lossen.

De 30 van Stem-Lokaal 

Samenwerking BAR voor een onafhankelijk Albrandswaard

Sinds 1 januari 2014 hebben de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
(BAR) een gezamenlijk ambtelijk apparaat. De bedrijfsvoering van deze gemeenten is vanaf
die periode gericht op samenwerking en is hierdoor kostenbesparend.
De bestuurlijke samenwerking binnen de BAR is het afgelopen termijn enorm verbeterd,
maar dit mag niet ten koste gaan van het voortbestaan van de gemeente Albrandswaard als
zelfstandige gemeente. Dit is voor Stem-Lokaal een heel belangrijk punt: Albrandswaard
moet WEL een zelfstandige gemeente blijven!

Meer aandacht voor groen en onderhoud

Voor het groen binnen de gemeente moet een groene onderlegger de maatstaf zijn bij
nieuw te ontwikkelen locaties. Dat geeft een enorme meerwaarde aan het woongenot.
Daarbij zouden we graag zien dat er met een financiële prikkel aan het bestaande
groenonderhoud meer kwaliteit kan worden geleverd. We moeten zuinig zijn op onze mooie
groene gemeente! Er zijn al veel strenge regels voor het kappen van bomen, maar daar kan
nog wel een tandje bij.
Verder vinden wij dat hoogbouw ten koste gaat van groen, natuur en polders. Ondanks het
feit dat de footprint in m2 velen malen lager ligt, zal de impact in de omgeving vele malen
groter zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeerstoegangswegen en recreëren.

Locatie de Omloop als maatschappelijke plek

Graag zou Stem-Lokaal zien dat de nieuwe locatie aan de Omloop een maatschappelijke plek
gaat worden. Niet enkel om de voetbal te verplaatsen maar ook voor het toevoegen van
allerlei andere verenigingen die sport en cultuur bij elkaar brengen. Hierbij zal het een
maatschappelijk park 7 dagen in week volledig bezet zijn, met dubbel gebruik om het
maximaal te kunnen benutten.

Meer levensloopbestendige woningen in de centra

Er moeten meer levensloopbestendige woningen/appartementen en voor senioren
betaalbare woningen in de centra van Albrandswaard worden gebouwd. Dit bevordert de
doorstroming naar passende woonruimte, vooral voor jonge gezinnen. Bovendien kunnen
onze oudere inwoners dan dicht bij de voorzieningen komen te wonen.

Evenementen subsidiëren

Evenementen, zoals bijvoorbeeld Griendpop, de Landbouwdag, de Polderdag, Koningsdag en
de Wielerronde, dienen behouden te blijven en gesteund te worden door de gemeente door
middel van een subsidiepot.
Het wordt steeds moeilijker deze evenementen georganiseerd te krijgen. Mede door de
regelgeving (vergunningen) zijn de kosten voor de organisaties flink opgelopen. De fractie
van Stem-Lokaal heeft al eerder gepleit voor het beschikbaar stellen van een subsidie door
de gemeente, zodat deze evenementen behouden kunnen blijven en weer ouderwets
gevierd kunnen worden op de betreffende locaties.
Ook willen wij kijken, of de vergunningen niet vereenvoudigd kunnen worden.

Veiligheid rondom Antes verhogen

De veiligheid rondom Antes (voorheen Delta) moet verhoogd worden. Stem-Lokaal zou
graag zien dat de patiënten van Antes ook buiten het terrein goed in de gaten worden
gehouden. Bovendien is Stem-Lokaal er voorstander van dat op regelmatige basis overleg
plaatsvindt met alle betrokkenen. Voorop staan hier de directe omwonenden. Met de
plannen om nieuwbouw te realiseren op het Antes terrein ziet Stem-Lokaal ook kansen om
het gebied veiliger te maken.

Ongewenste woningbouw vanuit de provincie temperen

Stem-Lokaal is van mening dat Albrandswaarders voorrang moeten krijgen om in
aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. De wachttijd voor een sociale
huurwoning is nu al vreselijk lang. Het is wel heel makkelijk om te roepen dat het sociale
evenwicht in Rotterdam uit balans is. Dat betekent nog niet, dat we een tweede wijk zoals
Pendrecht uit Rotterdam in Albrandswaard moeten gaan bouwen. Ons sociale evenwicht
kan misschien wel uit balans raken. Dat is, naar onze mening, problemen verschuiven. Wij
van Stem-Lokaal vinden dat we het principe van “Citta Slow” moeten aanhouden, wat
betekent beperkt bouwen in een laag tempo voor eigen behoefte, waarbij de groene
gemeente voorop staat.

Geen windmolens

Stem-Lokaal is tegen de komst van windmolens in Albrandswaard. Wij zien binnen
Albrandswaard voldoende ruimte om in te zetten op het gebruik van zonne-energie.
Daarnaast ziet Stem-Lokaal onder meer de komst van het waterstoftankstation als een
uitstekende ontwikkeling. Wij willen in overleg met de gemeente Rotterdam over de
geplande windmolens bij het Beneluxplein nabij Poortugaal. Wij vinden, dat de hoogte van
deze molens lager moeten worden.

Motie Cittaslow uitwerken

Wij denken dat de handelwijze van het Cittaslow keurmerk prima past bij deze gemeente.
Daarom hebben wij in 2019 een motie ingediend en deze is aangenomen, maar nu nog de
uitwerking ervan.
De identiteit van onze gemeente staat regelmatig onder druk en de komende opgaven en
uitdagingen zal deze nog verder onder druk zetten.
Cittaslow is het internationale keurmerk ter ondersteuning van gemeenten op het gebied
van leefomgeving, landschap, streek producten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur,
cultuurhistorie en het behoud van identiteit. 
Wat voor gemeente willen we zijn? Een gemeente die helemaal moet worden volgebouwd
vanwege de behoefte vanaf buitenaf? Of, volgens Cittaslow beperkt bouwen in een laag
tempo voor eigen behoefte, waarbij de groene gemeente voorop staat? Stem-Lokaal weet
het wel!!

Gratis openbaar vervoer voor ouderen en jongeren

De afgelopen jaren hebben wij het gratis openbaar vervoer voor ouderen kunnen initiëren.
Weliswaar met een aanpassing om een meerderheid in de Raad te krijgen. Deze aanpassing

betrof het instellen van gratis vervoer voor alle AOW’ers tot 120% van het sociaal minimum.
Wij streven ernaar dit mogelijk te maken voor alle gepensioneerden in Albrandswaard.
Daarnaast willen wij dat er voor de kinderen tussen 12 en 18 jaar eveneens gratis openbaar
vervoer beschikbaar komt. Dit om hen in de gelegenheid te stellen naar middelbare scholen
te gaan die wij zelf binnen Albrandswaard niet hebben.

Buytenland van Rhoon als agrarisch land

De ontwikkeling van het Buytenland moet sneller. In de gebiedscoöperatie van het
Buytenland van Rhoon moeten de agrariërs een belangrijke stem krijgen, zodat zij hun
bedrijven kunnen voortzetten. Landbouwbedrijven zijn immers goed voor de economie van
het gebied. Onze economie hoeft niet opgeofferd te worden ten gunste van de Tweede
Maasvlakte. Tevens is het duurzaam om lokale producten uit het Buytenland van Rhoon te
gebruiken. Daarnaast willen we stimuleren dat er voldoende ruiterpaden worden aangelegd
in deze polders.

Jongeren netwerk

Het lokaal goed inrichten van jongerenwerk in de breedste zin van het woord! We willen
verenigingen stimuleren om de jeugd meer positief uit te dagen. Ook zien wij graag aandacht
voor een toename van jongerenwerk in de drie kernen.
Er is momenteel veel vraag van jongeren die op zoek zijn naar een woning. Wij van Stem-
Lokaal gaan deze groep belangeloos begeleiden naar hun zoektocht. Denk daarbij aan het
vroegtijdig inschrijven en het delen van nuttige netwerken.

Verlagen instroom statushouders

De taakstelling om statushouders te huisvesten is eenzijdig opgelegd door de overheid en
enkel en alleen gebaseerd op het aantal inwoners. Stem-Lokaal is van mening dat er geen
rekening is gehouden met het feit dat er binnen de Albrandswaardse gemeenschap, in
tegensteling tot andere gemeenten, al een tbs-kliniek en een groot Psychiatrisch centrum
zijn gehuisvest. Dit brengt overlast met zich mee en is van invloed op het veiligheidsgevoel in
onze gemeente. Daarom heeft Stem-Lokaal in een eerder stadium het college de opdracht
gegeven overleg te plegen met de bevoegde instanties met als doel minder statushouders te
huisvesten.

Stimuleren lokale economie

De gemeente is er niet om voor ondernemer of ontwikkelaar te spelen en daarbij de nodige
financiële risico’s te dragen. Stem-Lokaal vindt dat de gemeente alleen de richting van de
planontwikkelingen moet aangeven. Stimuleren waar nodig en faciliteren om bedrijven
binnen te halen en/of te behouden. Elke baan die uit onze gemeente verdwijnt, heeft
uiteindelijk consequenties voor het goede woon-, werk- en leefklimaat van onze gemeente.
Tussen Albrandswaardse bedrijven en de Gemeente moet een goede samenwerkingsrelatie
zijn. Daar hoort zeker geen extra belastingverhoging voor de ondernemers bij

Veerhuys behouden voor maatschappelijk doeleinde

Wij hebben voorgesteld om het Veerhuys, in overleg met het Bisdom, weer in oude glorie te
herstellen en er weer een mooi sociaal en cultureel centrum van te maken. Daarvoor heeft
Stem-Lokaal dan ook een motie ingediend maar deze heeft geen meerderheid in de raad
behaald. Toch is de fractie van mening, dat het Veerhuys behouden of herbouwd moet
worden voor maatschappelijke doeleinden.

Meer Boa’s op straat

Zeker in deze coronatijd merken we dat er meer overlast op straat is. Denk hierbij onder
meer aan zwerfafval, verkeersoverlast, ed. Stem-Lokaal is voorstander van meer Boa’s op
straat om handhavend dan wel preventief op te treden. Ook cameratoezicht zou een goede
aanvulling kunnen zijn ook al gaat dat ten koste van de privacy.

Lokale (eigen)wijsheid

Geen dwangmaatregelen of opleggingen uit Den Haag of van de Provincie! Onderzoeken
waar we kunnen samenwerken of elkaar kunnen helpen is een andere instelling. Het
dwangmatig plaatsen van windmolens aan de randen van Albrandswaard, het opleggen van
een mega hoeveelheid aan woningen in onze groene gemeente of een aanwijzing voor
opvang van vluchtelingen, vinden wij niet gepast. Wij van Stem-Lokaal zullen ons hiertegen
blijven verzetten om te voorkomen dat Albrandswaard als een soort afvoerputje misbruikt
gaat worden. Goed overleg is ons motto!

Wegen inrichten als 30km mits

Daar waar het mogelijk en het toepasbaar is, zouden wij van Stem-Lokaal graag zien dat alle
wegen binnen de bouwde kom 30 km wegen worden. Enkel voor de toegangswegen en de
oude dijken zijn wij terughoudend, daarbij zijn de aanrijtijden van de Hulpdiensten een
zwaarwegende factor. Deze wegen moeten aan specifieke wettelijke eisen voldoen,
hetgeen zeer hoge kosten met zich meebrengt. Alleen dan is het mogelijk om daar
handhavend op te treden. Van schijnveiligheid zijn wij geen voorstander en van halve
aanpak al helemaal niet.

Rekening houden met parkeren en ontsluiting nieuwbouw

De komende periode hebben we door het huidige woningtekort een enorme opgave
meegekregen vanuit het rijk. Wij van Stem-Lokaal vinden dat de verkeersonderlegger een
belangrijke maatstaf moet zijn bij het bouwen van nieuwe woningen. Geen concessies als
het gaat om het aantal parkeervoorzieningen per woning, om de bouw van zoveel mogelijk
woningen op een locatie te realiseren. Dit gaat ten koste van het woongenot. Ook de ligging
en infrastructuur spelen een belangrijke rol. Er moeten goede toegangswegen komen en de
voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn.

Albrandswaard energieneutraal

Om stappen te zetten op weg naar een volledig ‘energie neutrale’ samenleving is een forse
investering in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking
nodig. Stem-Lokaal vindt deze verduurzaming een taak van de landelijke overheid en niet
van de gemeente. Het is juist bij de huishoudens met lage inkomens, dat de energiekosten
problemen gaan veroorzaken. Mede gezien dat gegeven lijkt verduurzaming van je woning
financieel een onmogelijke opgave. Ons motto geldt ook hier: Je doet iets goed of niet, maar
niet half. Daarom willen wij een plan vanuit Den Haag voor de gehele gemeente met de
daarbij behorende financiën om tot een geheel energie neutrale gemeente (en land) te
komen. Het plan wat er nu ligt, heel Portland van het gas af halen, zouden wij liever anders
zien. Laten wij bijvoorbeeld streven naar het duurzamer maken van de oudere en niet
duurzame woningen in Albrandswaard om zo een heel acceptabel totaalbeeld te creëren. Dit
verdient de voorkeur boven het energie neutraal te willen maken van een jonge duurzame
wijk, met alle financiële consequenties voor de bewoners van dien.
De gemeente moet woningeigenaren een subsidie geven om hun huis los te koppelen van
de gasaansluiting.

Geen verkwisting van gemeenschapsgeld

Stem-Lokaal ziet erop toe dat er geen onverantwoorde uitgaven gedaan worden. Omdat
Stem-Lokaal zijn leden uit de gehele Albrandswaardse samenleving haalt, denken wij een
goede inbreng te kunnen geven over hoe "UW GELD" door de gemeente uitgegeven mag
worden. De OZB verhogen mag geen middel zijn. De groei van allerlei taken, die de
gemeente voor zijn kiezen krijgt vanuit Den Haag, is enorm. Het is prima dat de gemeente dit
organiseert, maar daar hoort wel een financiële dekking uit Den Haag bij te zitten, zodat u
als inwoner van Albrandswaard daar niet de dupe van wordt.
Daarom bij hoge uitzondering kunnen tekorten voor de jeugdzorg beter bezuinigd worden op
andere gemeentelijke voorzieningen, dan de belastingen te verhogen.
Daarom geen verhoging van de OZB

Corona landelijk aanpakken

Ondanks dat we een lokale partij zijn volgen we hier het landelijk beleid.

Ondersteuning sociaal op peil mits….

Financiële ondersteuning om armoede te bestrijden daar zijn wij voorstander van mits, daar
waar mogelijk, een tegenprestatie wordt geleverd aan onze samenleving ook als de lokale belasting
daarvoor omhoog moeten.

Een transparante samenleving

Wij zijn geen voorstander van referenda. Onze gemeente Albrandswaard is heel transparant
en onze raadsleden (die van ons, maar ook die van andere partijen) zijn prima in staat om
informatie op te halen teneinde de juiste afwegingen te maken en voor een goede
afspiegeling van onze Albrandswaardse samenleving te zorgen.

Toekomstige woningbouw; juiste verdeelsleutel voor Albrandswaarders

Stem-Lokaal vindt één van belangrijkste factoren van de nieuw te ontwikkelen projecten dat
deze aan een evenwichtig scenario moeten voldoen. Uitgangspunt hierbij is dat de
verdeelsleutel zoals in de Raad vastgesteld, 1/3 sociaal, 1/3 starters net boven sociaal en 1/3
duurdere sector, als dwingende leidraad zal gelden. Daarbij opteren wij voor bouw die bij
een dorpskarakter hoort.
De projecten waar Stem-Lokaal zijn akkoord op heeft gegeven om uit te werken zijn het plan
van de woningbouwvereniging Poortugaal, te weten: de renovatie en vernieuwing van de
woningen in Poortugaal, de Schutskooiwijk.
De projecten waar Stem-Lokaal zijn akkoord op heeft gegeven om te onderzoeken zijn het
plan aan de Omloop, Mariput, Palsgraaf en Antes locatie.
Wel geven wij aan dat er goed naar de omgevingsfactoren moet worden gekeken.
Bijvoorbeeld; zijn de omliggende woningen wel onderheid en/of lopen deze geen schade op
door de nieuwbouw.

Rode Boog kleinschalige activiteiten mogelijk

De zes hectare nabij de Rhoonse Baan behouden voor landbouw of kleinschalig sport en spel
of recreatie.
De zes hectare grond tussen Rhoon en Portland moet zoveel mogelijk behouden worden
voor de landbouw. Maar ook kan gedacht worden aan een ontwikkeling op het kleinschalig
recreatieve vlak of op het gebied van sport en spel.
Dit grondgebied ligt nabij de Rhoonse Baan. Voor dit gebied ligt er een opdracht om een
recreatieplan te ontwikkelen. Stem-Lokaal vindt dat dit plan in het landschap moet passen.
Het bestemmingsplan dient hiertoe aangepast te worden, zodat er geen hoog hotel en/of
een grootschalige onderneming kan komen. De Rhoonse Baan is, zeker in de spits, al een
druk bereden traject en zal door de bouw van een hoog hotel of grootschalige onderneming
overbelast worden.

Ondersteunen verenigingsakkoord

Het doel van het akkoord is om verenigingen, organisaties en instellingen en eigenlijk alle
andere aanbieders van cultuur, sport, welzijn, zorg en onderwijs bij elkaar te brengen en
(meer) samen te werken. Het delen van kennis, kunde en middelen heeft veel voordelen voor de eigen organisatie, maar geeft vooral een grote meerwaarde voor de inwoners van
Albrandswaard.

Raden in verzet

De motie Raden in Verzet, is een motie, welke voortkomt uit een actie van de gemeente
Zoetermeer. Deze gemeente heeft steun gevraagd van andere gemeenten voor deze actie.
De actie is bedoeld om de Rijksoverheid er dringend op te wijzen, dat de kosten van het
Sociaal Domein de pan uit reizen.
De Rijksoverheid heeft hiervoor eerst een flinke bezuiniging doorgevoerd en het vervolgens
bij de gemeenten ondergebracht. Hierdoor komen bij diverse gemeenten de begrotingen
onder zware druk te staan. Menig gemeente heeft hiervoor simpel gezegd geen geld. Dit uit
zich dan ook in mindere zorgverlening. Ook in diverse televisieprogramma’s wordt er
aandacht gevraagd voor de achteruitgang van bijvoorbeeld de Jeugdzorg.
Om deze negatieve effecten te voorkomen roepen de gemeenten de Rijksoverheid op om
financieel tegemoet te komen aan deze kostenpost en heeft Stem-Lokaal hiervoor een motie
ingediend om deze steun te onderschrijven.

Stevig bestuur

Om ons heen zien we, dat gemeenschappelijk regelingen zoals MRDH NRIJ en dergelijke,
steeds meer invloed hebben op onze gemeente. Daarvoor vindt Stem-Lokaal dat wij ook
goed vertegenwoordigd moeten worden door een stevig bestuur om hier controle op te
houden. Met stevig besturen bedoelen we dan ook, werkelijk aan het stuur zitten en met de
juiste lokale kennis aansturen.

Tiny houses in Albrandswaard

Albrandswaard zou initiatieven zoals tiny houses in Albrandswaard moeten stimuleren!