Alle nieuws

Angstzaaierij oppositie partijen over het woningbouwprogramma

De doelstellingen dragen bij aan de balans tussen het voorzien in de woonbehoefte van de eigen inwoners, een bijdrage leveren aan de regionale woonbehoefte binnen de 
mogelijkheden van Albrandswaard en het behoud van de (regionale) functie van Albrandswaard op het gebied van groen en recreatie. Bij de te bouwen 75 woningen per jaar inzetten op de onderstaande verdeling over de doelgroepen starters, ouderen en gezinnen.

Gezien de eerder aangenomen moties van de gemeenteraad heeft het college dit opgenomen in de Agenda van de Samenleving, als onderdeel van de Programmabegroting 2019.

Ook was de vraag vanuit de Raad om de nieuw te bouwen woningen zoveel als mogelijk ten goede te laten komen voor onze eigen inwoners, zoals starters, ouderen en jonge gezinnen.
Door de huidige woningvoorraad is de vraag juist komen te liggen bij starters en ouderen, die nu in een ééngezinswoning wonen en die willen doorstromen naar een kleinere woning. Stem-Lokaal kan dan ook volledig achter dit programma staan en ondersteunt dit dan ook.

Veel onrust is er gekomen na de brief van de provincie dat er in Albrandswaard 840 woningen sociaal gebouw moet worden en dat komt neer (1/3 principe) op totaal 2500 woningen, dit is wel zeer onrealistisch. Wij begrijpen dat er oppositie partijen zijn, die gedreven worden door angst cultuur, en het nodig vinden om de mening van de provincie heilig te verklaren. Wij van Stem-lokaal vinden de mening van de bewoners van Albrandswaard zwaarder wegen dan die van de provincie, daarbij is  Albrandswaard is GEEN ontwikkel gemeente.

Ook de gemeente heeft onvoldoende middelen om zelf een project ter hand te nemen om sociale woningbouw ter hand te nemen. Deze kosten zijn momenteel door de gemeente niet te dragen, omdat er vanuit het Rijk veel taken zijn doorgeschoven naar gemeentes zoals bijvoorbeeld het sociaal domein. Alleen de financiële bijdragen vanuit het Rijk zijn minder geworden, waardoor de gemeente inteert op vermogen. Hierin zijn wij niet de enige, vele andere gemeenten hebben hier last van.

Terugkerend naar het woningmarktprogramma Albrandswaard lijkt dit het enig haalbare en realistische programma voor de komende jaren.

Het woningbouwprogramma is een goed en overzichtelijk plan voor de komende 8 á 10 jaar en voldoet volgens ons in ieder geval aan de eisen wat betreft het aantal te bouwen woningen.

Als achterom kijken je pijn doet en vooruit kijken je bang maakt, kijk dan naast je … Wij zijn er Stem-Lokaal