Alle nieuws

Omloop weer vertraagd

AL jaren wordt er gesproken over het proces met betrekking tot het sportcomplex “De Omloop”. Het was destijds het college, die het geopperd heeft het sportcomplex te “De Omloop “te verplaatsen naar de andere zijde van de Omloopseweg .
Het college bestond toen uit de partijen VVD, EVA,PVDA en NAP.
Ondanks de inspanningen van de toenmalige wethouder van de EVA is het helaas bij dit idee gebleven.
Het huidige college heeft gemeend dit idee weer op te pakken en heeft dan ook een locatie studie verricht.

Dit heeft ertoe geleid dat er in totaal acht locaties in de gemeente zijn onderzocht.
Uit dit onderzoek gebleken dat verplaatsen van het sportcomplex “De Omloop” naar de locatie “Omloopseweg Zuid “ de voorkeur geniet.
In verband hiermee heeft het college de gemeenteraad dan ook het voorstel gedaan om het sportcomplex “De Omloop “te verplaatsen naar de hiervoor vermelde locatie.
Stem-Lokaal is van mening dat het college om tot dit voorstel te komen niet over een nacht ijs is gegaan.

Er is veel werk verricht . Wat dit voortel betreft vindt Stem-Lokaal het een goed, duidelijk en beargumenteerd voorstel en kan zich hier dan ook in vinden.
Het voorstel van het college is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 26 april 2021.
De meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat over dit voorstel nog geen besluit kan worden genomen. De reden hiervoor is dat men zegt meer tijd nodig te hebben om de stukken door te nemen alvorens tot een besluit te kunnen komen.
De VVD is als enige coalitiepartij ook deze mening toegedaan.
Het meerderheidsbesluit van de gemeenteraad heeft tot gevolg, dat er een nieuwe nog nader te bepalen datum moet worden gevonden in de toch al drukke agenda van de raad om tot een besluit te kunnen komen.
Wij van Stem-Lokaal  vinden dit erg jammer en met name voor de verenigingen heel vervelend.
De verenigingen weten nu nog niet waar zij aan toe zijn.
Aan Stem-Lokaal ligt het niet.
Stem-Lokaal wil duidelijkheid scheppen naar de verenigingen en alle betrokkenen!!!